شما می توانید به تعداد نامحدودی قسمتهای از قرآن کریم را نشانه گذاری نمایید

ابتدا بر روی این قسمت تپ نمایید

No

شما می توانید لیست علامت گذاری های قبلی را مشاهده فرمایید و یک را اننخاب نمایید و یا

قسمتی که هم اکنون در حال مشاهده آن می باشید را علامت گذاری نمایید

No

در این قسمت نام سوره به همراه تعداد آیه آن و آیه انتخابی شما به عنوان نام علامت گذاری توسط نرم افزار پیشنهاد می شود شما می توانید

متن دلخواه خود را در این قسمت یاداشت نمایید

No

زمانی که شما یک علامت گذاری را انتخاب نمودید می توانید آن را حذف یا متن یادداشت شده آن را تغییر دهید

No