شما می توانید قلم مورد استفاده در نرم افزار را تغییر دهید

بر روی این گزینه تپ نمایید

No

دو نوع قلم انتخاب شده است که می توانید با هر با تپ یکی از آن دو را مشاهده فرمایید

No