برای رفتن به قسمت مشخصی از قرآن کریم ابتدا

روی این گزینه تپ نمایید

No

برای انتخاب سوره خاص

روی این گزینه تپ نمایید

No

سپس سوره خود را انتخاب نمایید

No

سپس آیه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

و او کی نمایید

No

برای رفتن به جزء مورد نظر ابتدا

روی این گزینه تپ نمایید

No

سپس جزء مورد نظر را انتخاب نمایید

No

برای رفتن به صفحه مشخص

روی این گزینه تپ نمایید

No

عدد صفحه خود را مشخص نمایید

سپس اوکی نمایید

No