شما می توانید در یک پخش به تلاوت چند قاری گوش دهید

برای مثال می توانید ابتدا به قرائت استاد پرهیزگار گوش دهید سپس به ترجمه با صدای آقای کبیری گوش دهید

این گزینه را انتخاب نمایید

No

شما می توانید لیست پخش چند قاری را مشاهده نمایید می توانید یکی را برای پخش انتخاب نمایید

No

زمانی که شما یک پخش چند قاری را انتخاب نمودید می توانید آن را اصلاح نمایید یا پخش نمایید

No

برای افرودن یک پخش چند قاری گزینه زیر را انتخاب نمایید

No

لطفا نام مورد نظر خود را در این قسمت تایپ نمایید

No

برای افرودن یک قاری به لیست گزینه زیر را انتخاب نمایید

No

برای حذف آخرین قاری این گزینه را انتخاب نمایید

No

برای حذف این پخش چند قاری این گزینه را انتخاب نمایید

No

برای ذخیره و پخش این گزینه را انتخاب نمایید

No