در صورت که شما روی یک آیه تپ نمایید آن آیه پخش می شود

قبل از پخش یک آیه در صورتی که قرائت سوره مورد نظر وجود نداشته باشد از شما می خواهد تا سوره مورد نظر را دانلود نمایید

نرم افزرا باید فایل قرائت سوره مورد نظر را حتما یک با دالنود کند

در صورتی که مایل باشید می توانید تمام قرائت ها را یکجا دانلود نمایید

دکمه منوی دستگاه خود را زده و به قسمت زیر بروید

downloader -> download reciters

در صورتی که بر روی آیه انتخاب شده تپ نمایید منو نرم افزار به شما نشان داده می شود

برای پخش از این گزینه استفاده نمایید

No

برای توقف پخش بر روی این گزینه تپ کنید

No

برای تکرار از این گزینه استفاده نمایید

No

شما می توانید تعیین نمایید چند بار بخش انتخابی شما تکرار شود

سپس روی این گزینه تپ کنید

No

اگر شما گزینه ضبط بعد از پخش را انتخاب نمایید

بعد از پخش شدن به تعداد دفعات مورد نظر شما صدای شما ضبط خواهد شد شما باید با صدای بلند قرائت فرمایید

اگر امتیاز قرائت شما بیش از هفتاد درصد باشد شما به قسمت بعد می روید

در صورتی که شما امتیاز کمتر از هفتاد را بدست بیاورید دوباره همین قسمت برای شما پخش خواهد شد