جهت قرائت روی این گزینه تپ نمایید

No

هنگامی که میکروفون بر روی صفحه نمایش داده شد شما باید با صدای بلند قسمت انتخاب شده را قرائت نمایید

زمانی که قرائت شما به پایان رسید بعد از سه ثانیه میکروفون بسته می شود

در صورت بسته نشدن میکروفن می تواند بر روی آن تپ نمایید

No

سپس نرم افزار امتیاز قرائت شما را محاسبه کردهو به شما نمایش می دهد

شما می توانید صدای قرائت خود را پخش نمایید

در قسمت سمت چپ پایین صفحه تپ نمایید

No

قبل از امتیاز دادن به قرائت شما

نرم افزار باید کد مخصوص آن قرائت را دانلود کند

هنگامی که شما در حال قرائت هستید نرم افزار کد مربوطه را دانلود می کند

در آن هنگام شما باید به اینترنت متطل باشید

در صورتی که شما بخواهید بدون اتصال به اینترنت قرائت نمایید می تواند تمام کدها را دانلود نمایید

دکمه منو را بر روی دستگاه خود فشار دهید سپس

downloader -> download Sys files