شما می توانید یک آیه خاص را به وسیله بلوتوث یا پیامک یا سایر مواردی که دستگاه شما پشتیبانی کند را ارسال نمایید

روی این گزینه تپ نمایید

No

در صورتی که شما ترجمه یا آوا نگاری را انتخاب کرده باشید

پیام شما همراه با ترجمه یا آواره نگاری خواهد بود