شما می توانید پوسته مورد علاقه خود را انتخاب نمایید

دکمه منو را در روی دستگاه خود فشار دهید

No

گزینه [Theme] را انتخاب نماید در صورت عدم مشاهده گزینه بیشتر را انتخاب نمایید

No

سپس پوسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید

No