شما می توانید ترجمه آیه انتخابی را در پایین صفحه مشاهده نمایید

شما می توانید آوا نگاری قسمت انتخاب شده را پایین آیه انتخاب شده مشاهده نمایید

روی این گزینه تپ نمایید

No

برای آوا نگاری روی این گزینه تپ نمایید

No

حروف قرمز ناخوانا هستتند

حروف زرد با شدت تلفط می شوند

No

برای ترجمه شما می توانید هر کدام از زبانهای مورد نظر خود را انتخاب نمایید

دستگاه شما باید زبان انتخابی شما را پشتیبانی کند

No

برای حذف ترجمه از پایین صفحه

این گزینه را انتخاب نمایید

No

برای حذف آوا نگاری مجددا گزینه آوا نگاری را انتخاب نمایید

No

برای نمایش تمام صفحه ترجمه بر روی ترجمه دوبار تپ نمایید

No

برای برگشتن به صفحه قبل دکمه بازگشت گوشی را فشار دهید

No

برای ترجمه لغت به لفت روی کلمه مورد نظر تپ نمایید و دو ثانیه مکث فرمایید

No

برای تغییر زبان ترجمه لغت به لغت

دکمه منو را روی دستگاه خود فشار دهید

language -> select your language